Oulun ammattikorkeakoulu

Tutkinto-ohjelmat

Yhteishakuun kuuluvat tutkinto-ohjelmat

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sosionomi (AMK)

Tutkinnon laajuus: 210 opintopistettä. Opintojen kesto: 3,5 vuotta. Opintojen suoritustapa: päivä- tai monimuoto-opetus. Tutkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin, kun opiskelija valitsee 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntaavat opinnot sosionomi (AMK) -koulutuksessa.
Opintojen sisältö:
Opiskelu- ja viestintäopinnot (yht. 17 op):
Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot, 5 op
Digi- ja tietotekniset taidot, 3 op
Työelämän viestintätaidot, 3 op
English for Working Life, 3 op
Svenska för arbetslivet, 3 op
Hyvän elämän edistäminen ihmisten ja yhteiskunnan tavoitteena (yht. 19 op):
Sosiaalialan ammattilaiseksi kehittyminen, 4 op
Hyvän elämän arvopohja, 5 op
Ihmisen kasvu, kehitys ja elämänkulku, 5 op
Hyvinvointiyhteiskunnan moniulotteisuus, 5 op
Hyvän elämän edistäminen ammatillisen toiminnan tavoitteena (yht. 48 op):
Sosiaalipedagoginen asiakastyö ja sosiokulttuurinen innostaminen, 5 op
Arts and Culture Promoting Well-being, 5 op
Kuntoutumisen lähtökohdat, 3 op
Sosiaalinen kuntoutus, 3 op
Perhe ja systeeminen työote, 5 op
Mielenterveyden tukeminen, 5 op
Tuen tarpeiden moninaisuus sosiaalialalla, 5 op
Palveluohjaus ja asiakastyön dokumentointi, 5 op
Voimavaroja tukeva asiakastyöskentely, 7 op
Sosiaaliturva, 5 op
Toimijalähtöiset palvelut ja niiden kehittäminen (yht. 17 op):
Let’s Innovate Together, 3 op
Työyhteisötaidot ja johtaminen, 5 op
Toimijalähtöinen palveluiden kehittäminen sosiaalialalla, 4 op
Muuttuva yhteiskunta, 5 op
Ammatillista osaamista syventävät opinnot (valitaan 30 op):
Varhaiskasvatus, lapsi ja perhe, 5 op
Nuorisotyö ja nuorisososiaalityö, 5 op
Aikuisten sosiaaliohjaus, 5 op
Monikulttuurisuustyö sosiaalialalla, 5 op
Hyvinvoiva lapsi varhaiskasvatuksessa, 5 op
Erityiskasvatus ja erilaiset tuentarpeet lapsilla ja nuorilla, 5 op
Erilaiset tuen tarpeet aikuisilla ja toimijuus arjessa, 5 op
Lapsen suojelu ja lastensuojelu, 5 op
Mielenterveyden voimavarojen vahvistaminen, 5 op
Leikisti vai oikeesti, 5 op
Hoitotyön ja lääkehoidon perusvalmiudet, 5 op
Ikääntyvien sosiaaliohjaus, 5 op
Mielenterveyden edistäminen lapsilla ja nuorilla, 5 op
Verkostoituva perhetyö, 5 op
Päihteiden käytön haasteet, 5 op
Koulun sosiaalityö koulunkäynnin ja opiskelun tukena, 5 op
Kriisit ja traumat, 5 op
Arts and Culture in Social Services Practice, 5 op

Yllä olevista opintojaksoista varhaiskasvatuksen sosionomin opintoihin sisältyvät seuraavat syventävät opinnot (yhteensä 35 op):

Varhaiskasvatus, lapsi ja perhe, 5 op
Hyvinvoiva lapsi varhaiskasvatuksessa, 5 op
Lapsen suojelu ja lastensuojelu, 5 op
Leikisti vai oikeesti, 5 op
Erityiskasvatus ja erilaiset tuentarpeet lapsilla ja nuorilla, 5 op
Mielenterveyden edistäminen lapsilla ja nuorilla, 5 op
Verkostoituva perhetyö, 5 op

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu (yht. 45 op):
Opintoihin sisältyy kolme pitkää ammattiharjoittelua.

 

Sosionomiopiskelijan oma oppimisen polku tuottaa ammattillisen ydinosaamisen sosionomina (AMK). Valitsemalla varhaiskasvatuksen ammatillista osaamista syventävän opintopolun, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, opiskelija saa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävissä.

 

Ajankohtaiset valintaperusteet ja hakukelpoisuusvaatimukset opintopolussa »

Avoin ammattikorkeakoulu

Varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sosionomeille (AMK)

Opintojen laajuus: 60 opintopistettä. Opintojen kesto: 1 vuosi.
Sosionomi (AMK) voi täydentää tutkintoaan suorittamalla varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden tuottavat varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntaavat 60 opintopisteen laajuiset opinnot.
Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:
Varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot Oulun ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) -koulutuksessa (yht. 60 op):
Varhaiskasvatus, lapsi ja perhe, 5 op
Hyvinvoiva lapsi varhaiskasvatuksessa, 5 op
Lapsen suojelu ja lastensuojelu, 5 op
Erityiskasvatus ja erilaiset tuen tarpeet lapsilla ja nuorilla, 5 op
Mielenterveyden edistäminen lapsilla ja nuorilla, 5 op
Ammattiharjoittelu 3, 15 op
Sosiaalipedagoginen asiakastyö ja sosiokulttuurinen innostaminen, 5 op
Leikisti vai oikeesti, 5 op
Art and Culture Promoting Well-being in Childhood, 5 op
Verkostoituva perhetyö, 5 op

 

Lisätietoa avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista »