Oulun yliopisto

Tutkinto-ohjelmat

Esimerkkejä yhteishakuun kuuluvista tutkinto-ohjelmistamme. Ajankohtaisen koulutustarjonnan näet Oulun yliopiston verkkosivuilta sekä opintopolku.fi -palvelusta

Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (KK) ja maisteri (KM)

Tutkinnon laajuus: 180 + 120 opintopistettä. Opintojen kesto: 3 + 2 vuotta. Opintojen suoritustapa: päiväopetus. Kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja siihen kuuluvassa esiopetuksessa. Maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia esimerkiksi päiväkodin johtajana.
Oulun yliopistossa varhaiskasvatuksen koulutusohjelmaan valittu opiskelija saa opinto-oikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon (180 op + 120 op).
Kandidaattiopintojen sisältö:
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot (yht. 15 op):
Opintoihin orientoituminen, 1 op

Teknologiatuettu oppiminen ja työskentely, 4 op
Viesti ja vaikuta, 5 op
Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito, 1 op
Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito, 1 op
Vieras kieli (englanti) 3 TAI vieras kieli, muu kuin englanti, 3 op

Kasvatustieteen perusopinnot, erityisesti varhaiskasvatus (yht. 25 op):
Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät, 5 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit, 5 op
Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, 5 op
Kasvu, kehitys ja oppiminen, 5 op
Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus, 5 op
Kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus, aineopinnot (yht. 40 op):
Varhaiserityiskasvatus ja oppimisen haasteet, 5 op
Lapsuus yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä, 5 op
Varhaiskasvatuksen opettajan kehittyvä asiantuntijuus, 10 op
Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi, 5 op
Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi, 5 op
Kandidaatintutkielma, 10 op
Kypsyysnäyte
Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (yht. 75 op):
Varhaiskasvatus pedagogisena toimintaympäristönä, 5 op
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka, 5 op
Taiteen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa, 5 op
Kuvataidekasvatus, 5 op
Musiikkikasvatus, 5 op
Sanataide- ja draamakasvatus, 5 op
Käsityökasvatus, 5 op
Liikuntakasvatus, 5 op
Lapset ympäristöä tutkimassa, 5 op
Varhaiskasvatuksen pedagoginen prosessi, 5 op
Lapsiryhmätyöskentely pedagogisena prosessina, 5 op
Kasvu ja kehitys varhaislapsuudessa, 5 op
Yhteistyö varhaiskasvatuksessa, 5 op
Opettajuus ja jaettu asiantuntijuus varhaiskasvatuksessa, 5 op
Moninaisuus kasvatuksessa, 5 op
Sivuaineopinnot (yht. 25 op):
Opiskelija valitsee ja hakee osaksi kandidaatin tutkintoa sivuaineen. Sivuaineen tulee olla yliopistollinen opintokokonaisuus, vähintään muun kuin pääaineen perusopinnot (25 op). Kasvatustieteiden tiedekunta tarjoaa esimerkiksi sivuaineita erityispedagogiikasta ja taito-taideaineista.
Maisteriopintojen sisältö:
Kasvatustieteen syventävät opinnot, erityisesti varhaiskasvatus (yht. 78-80 op):
Orientaatio maisteriopintoihin, 3-5 op
Kasvatus- ja sivistysteoria: pedagoginen toiminta, 5 op
Koulutusekonomia, 5 op
Kasvatuksen ja koulutuksen eettiset ja poliittiset kysymykset, 5 op
Johtajuus kasvatusalan organisaatioissa, 5 op
Ohjaaminen ja mentorointi kasvatusyhteisöissä, 5 op
Työelämäopinnot, 10 op
Pro gradu -tutkielma, 30 op
Graduseminaari, 5 op
Tiivistelmä/ maturiteetti
Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi, 5 op TAI kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi, 5 op
Valinnaiset opinnot (yht. 0-15 op):
Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija voi valita mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintojaksoja.
Maisterin tutkintoon sisältyy yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti opetustoimen henkilöstön kelpoisuutta koskevat opettajan pedagogiset opinnot, 60 op. Nämä opinnot jakautuvat suoritettavaksi sekä kandidaatin että maisterin opintoihin seuraavasti:
Kasvatustieteen kandidaatin (varhaiskasvatus) tutkintoon kuuluvat 35op:
Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op
Varhaiskasvatuksen opettajan kehittyvä asiantuntijuus, 10 op
Kasvatustieteen maisterin (varhaiskasvatus) tutkintoon kuuluvat 25op:
Kasvatus- ja sivistysteoria: pedagoginen toiminta, 5 op
Johtajuus kasvatusalan organisaatioissa, 5 op
Ohjaaminen ja mentorointi kasvatusyhteisöissä, 5 op
Työelämäopinnot, 10 op

 

Ajankohtaiset valintaperusteet ja hakukelpoisuusvaatimukset opintopolussa »

Maisterihaku, varhaiskasvatus, Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (KM)

Tutkinnon laajuus: 120 opintopistettä. Opintojen kesto: 2 vuotta. Opintojen suoritustapa: päiväopetus. Maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia esimerkiksi päiväkodin johtajana.
Opinnot vaativat aikaisempia opintoja varhaiskasvatuksesta. Tutkinto-ohjelma on tarkoitettu  henkilöille, joilla täyttyvät seuraavat kriteerit:
Soveltuva aiempi koulutus
Varhaiskasvatuksen opettajan/lastentarhanopettajan kelpoisuuden tuottava kandidaatin tutkinto tai
3-vuotinen opistotasoinen lastentarhanopettajan tutkinto tai
sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sosionomi (AMK) -tutkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet 60 op:n laajuiset opinnot
Kasvatustieteellisen oppiaineen perus- ja aineopinnot (60 op)
Joko tutkintoon sisältyvänä tai erikseen suoritettuna kasvatustieteellisen oppiaineen perus- ja aineopinnot (60 op)
Maisteriopintojen sisältö:
Kasvatustieteen syventävät opinnot, erityisesti varhaiskasvatus (yht. 78-80 op):
Orientaatio maisteriopintoihin, 3-5 op
Kasvatus- ja sivistysteoria: pedagoginen toiminta, 5 op
Koulutusekonomia, 5 op
Kasvatuksen ja koulutuksen eettiset ja poliittiset kysymykset, 5 op
Johtajuus kasvatusalan organisaatioissa, 5 op
Ohjaaminen ja mentorointi kasvatusyhteisöissä, 5 op
Työelämäopinnot, 10 op
Pro gradu -tutkielma, 30 op
Graduseminaari, 5 op
Tiivistelmä/ maturiteetti
Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi, 5 op TAI kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi, 5 op
Valinnaiset opinnot (yht. 0-15 op):
Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija voi valita mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintojaksoja.

 

Ajankohtaiset valintaperusteet ja hakukelpoisuusvaatimukset opintopolussa »

Maisterihaku, varhaiskasvatus, Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (KM), monimuotokoulutus erillisten valintaperusteiden mukaan.

Tutkinnon laajuus: 120 opintopistettä. Opintojen suoritustapa: monimuoto-opetus.
Valintaperusteet ja hakukelpoisuusvaatimukset julkaistaan opintopolussa syksyllä 2021 »

Erityispedagogiikka, Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (KK) ja maisteri (KM)

Tutkinnon laajuus: 180 + 120 opintopistettä. Opintojen kesto: 3 +2 vuotta. Opintojen suoritustapa: päiväopetus.  Opiskelija voi opintojensa aikana hakea opinto-oikeutta erillisen hakumenettelyn kautta varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi pätevöittäviin opintoihin (pitkä sivuaine: varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 75 op).
Kandidaattiopintojen sisältö:
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot (yht. 15 op):
Teknologiatuettu oppiminen ja opintoihin orientoituminen, 5 op
Viesti ja vaikuta, 5 op
Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito, 1 op
Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito, 1 op
Vieras kieli (englanti), 3 op TAI vieras kieli, muu kuin englanti, 3 op
Erityispedagogiikka, perusopinnot (yht. 25 op):
Erityispedagogiikan peruskurssi, 5 op
Kielen ja kommunikaation tukeminen, 5 op
Oppimisen vaikeudet ja yksilöllisyys, 5 op
Sosioemotionaalinen kehitys, 5 op
Erityiskasvatus elämänkulussa, 5 op
Erityispedagogiikka, aineopinnot (yht. 55 op):
Erityispedagoginen asiantuntijuus, 5 op
Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudet, 5 op
Matematiikan oppimisvaikeudet, 5 op
Käyttäytymisen tukeminen, 5 op
Taitojen ja kommunikaation tuki, 5 op
Harjoittelu 1 – Erityispedagogiikan toimintaympäristöt, 5 op
Harjoittelu 2 – Erityispedagogiikka koulussa, 5 op
Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi, 5 op
Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi, 5 op
Kandidaatintutkielma, 10 op
Kypsyysnäyte
Pakollinen sivuaine: kasvatustiede (yht. 25 op):
Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät, 5 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit, 5 op
Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, 5 op
Kasvu, kehitys ja oppiminen, 5 op
Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus, 5 op
Valinnainen sivuaine 60 op tai 2*25 op:n sivuaine ja lisäksi valinnaisia opintoja 10 op:
Mikäli opiskelija suorittaa Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) TAI varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (75 op), hän voi suorittaa niistä osan kandidaatin tutkintoon ja osan maisterin tutkintoon.
Maisteriopintojen sisältö:
Erityispedagogiikan syventävät opinnot (yht. 80 op):
Orientaatio maisteriopintoihin, 5 op
Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot, 5 op TAI Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: Kirjapakettikurssi, 5 op
Oppimisen ulottuvuudet ja arviointi, 5 op
Työyhteisö ja erityispedagoginen johtajuus, 5 op
Yhteiskunta ja inklusiivinen kasvatus, 5 op
Aistit ja kommunikaatio, 5 op
Harjoittelu 3 – Konsultatiivinen erityisopetus, 5 op
Harjoittelu 4 – Päättöharjoittelu, 5 op
Pro gradu -tutkielma, 30 op
Graduseminaari, 5 op
Tiivistelmä/ maturiteetti
Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi, 5 op TAI kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi, 5 op
Sivuaineopintoja ja valinnaisia opintoja yhteensä (yht. 40 op):
Opiskelijan tulee suorittaa maisterin tutkintoon vähintään 25 op sivuaineita. Mikäli hän suorittaa Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) TAI varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (75 op), hän voi suorittaa niistä osan kandidaatin tutkintoon ja osan maisterin tutkintoon. Opiskelijalla on tutkinnon aikana mahdollisuus hakea sisäisellä valinnalla toiseen em. varhaiskasvatuksen tai luokanopettajan kelpoisuuden tuottavista opinnoista erillisen hakumenettelyn kautta.
Valinnaiset opinnot (yht. 0-15 op):
Pakolliset opinnot (matematiikka, 5 op ja äidinkieli ja kirjallisuus I: kieli ja tekstitaidot, 5 op), jotka on suoritettava jompaankumpaan (kanditaatti tai maisteri) tutkintoon.

 

Ajankohtaiset valintaperusteet ja hakukelpoisuusvaatimukset opintopolussa »

Maisterihaku, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Erityispedagogiikan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (KM)

Tutkinnon laajuus 120 opintopistettä. Opintojen kesto: 2 vuotta. Opintojen suoritustapa: päiväopetus. Tutkinto tuottaa varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuuden.
Tutkinto-ohjelma on tarkoitettu  henkilöille, joilla täyttyvät seuraavat kriteerit:
Soveltuva aiempi koulutus
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan pätevyys tai
3-vuotinen opistotasoinen lastentarhanopettajan tutkinto tai
Sosionomi AMK -tutkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet 60 op:n laajuiset opinnot ja sen lisäksi kasvatustieteen perusopinnot (25 op)
Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)
Tutkintoon sisältyvä tai sen lisäksi suoritettu, vähintään 25 op:n (15 ov) laajuinen erityispedagogiikan perusopintojen opintokokonaisuus
Opintojen sisältö:
Erityispedagogiikan syventävät opinnot (yht. 75-80 op):
Orientaatio maisteriopintoihin, 5 op
Valinnainen kurssi veoille: Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot, 5 op TAI Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: Kirjapakettikurssi, 5 op
Oppimisen ulottuvuudet ja arviointi, 5 op
Työyhteisö ja erityispedagoginen johtajuus, 5 op
Yhteiskunta ja inklusiivinen kasvatus, 5 op
Aistit ja kommunikaatio, 5 op
Harjoittelu 3 – Konsultatiivinen erityisopetus, 5 op
Harjoittelu 4 – Päättöharjoittelu, 5 op
Pro gradu -tutkielma, 30 op
Graduseminaari, 5 op
Tiivistelmä/ maturiteetti
Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi, 5 op TAI kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi, 5 op
Erityispedagogiikka, aineopinnot (veo) (yht. 35 op):
Erityispedagoginen asiantuntijuus, 5 op
Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudet, 5 op
Matematiikan oppimisvaikeudet, 5 op
Käyttäytymisen tukeminen, 5 op
Harjoittelu – Erityispedagogiikka varhaiskasvatuksessa, 5 op
Erityispedagogiikan tutkimus varhaiskasvatuksessa, 5 op
Taitojen ja kommunikaation tuki, 5 op
Luokanopettajan monialaisten opintojen opintojaksoja (yht. 10 op):
Äidinkieli ja kirjallisuus I: Kieli ja tekstitaidot, 5 op
Matematiikka, 5 op
Ajankohtaiset valintaperusteet ja hakukelpoisuusvaatimukset opintopolussa »

Erilliset koulutukset

Erillishaussa olevat koulutuskokonaisuudet

Kasvatustieteiden tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma

Koulutuksen suunniteltu kesto: 4 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa suomen tai englannin kielellä.

 

Lisätietoja Oulun yliopiston tutkijakoulusta »

 

Ajankohtaiset valintaperusteet ja hakukelpoisuusvaatimukset opintopolussa »

Joy - jatkuvan oppimisen yliopisto

Kaikille avoimet yliopisto-opinnot ja lisäkoulutusmahdollisuudet

Avoimen yliopiston opintoja

Avoimessa yliopistossa voi opiskella esimerkiksi kasvatustieteen, terveystiedon tai psykologian perus- ja aineopintoja.
Ajankohtainen opintotarjonta ja ilmoittautuminen JOY »

Toiselle asteelle suunnattuja avoimen yliopiston kasvatusalan opintoja

Johdatus kasvatustieteen perusteisiin (AVOIN YO) 2 op
→ 2 op suorituksen voi sisällyttää 410084P Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op -opintojaksoon, jolloin puuttuvat 3 op tehdään erikseen sovittavalla tavalla.
Johdatus erityiskasvatuksen perusteisiin (AVOIN YO) 2 op
→ 2 op suorituksen voi sisällyttää AY 402106P Erityispedagogiikan peruskurssin 5 op -opintojaksoon

 

Ajankohtaiset opintotiedot ja ilmoittautuminen JOY »